۳ راه برای ایجاد رابطه مفید و موثر

۳ راه برای سازگاری و رابطه موثر و مفید وجود دارد.
اول،انتقاد،سرزنش و گلایه نکنید.
دوم،صادقانه و صمیمانه تشویق نثار دیگران کنید.
سوم،در دیگران ذوق و شوق انجام یک کار را ایجاد کنید.
همیشه بین دانستن و عمل کردن فاصله بسیار است و افراد موفق عمل می کنند.
استاد محمود معظمی می گوید:شما زمانی می توانید ادعا کنید موضوعی را بلدید که به آن عمل کنید.
متشکرم که به دانسته هایتان عمل می کنید.

بدون دیدگاه