1 post from day 06/07/2019

حواست به چرخ زندگی ات باشد

یادم هست استاد ارجمندم(استاد محمود معظمی) همیشه می گفت: حواستان به چرخ زندگیتان باشد.هر ماه چرخ زندگیتان را مرور کنید و ...

ادامه مطلب