1 post from day 30/04/2019

درست ترین راه کدام است؟

مسلمانها هر روز در نمازهای پنجگانه می گویند خدایا ما را به راه راست هدایت کن. اما راه راست کدام است؟ خودم شخصا بدون مذهب ...

ادامه مطلب