من خودم را دوست دارم

هر روز ۱۰۰ بار این جمله را برای افزایش خود باوری تکرار کنید .

بدون دیدگاه